АспиринЪ - Форум за вашето душевно и телесно здраве  

Дата и час: Сря Апр 21, 2021 2:04 pm


Публикувай нова темаДобави отговор Страница 1 от 1   [ 1 мнение ]
Автор Съобщение
 Заглавие: Решение на Административния съд за Лида
МнениеПубликувано на: Вто Фев 09, 2010 11:18 am 
Administrator
Administrator
Аватар

Регистриран на: Нед Мар 22, 2009 5:23 pm
Мнения: 3713
Р Е Ш Е Н И Е
№___
гр. София, 26.01.2009 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Административен съд София-град, ІI-ро отделение, 31-ви състав, в
публично съдебно заседание на осми декември две хиляди и осма година, в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ
при участието на секретаря Паола Георгиева и в присъствието на
прокурора …………………….., като разгледа докладваното от съдия
Гунчев административно дело № 4411 по описа на съда за 2008 г., и за да
се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 145-178 от Административно-
процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 272, ал. 3 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
Образувано е по жалба на „Прогнозис консултинг” ЕООД гр. София,
срещу Заповед № Б-7/09.06.2008 г., издадена от Директора на
Изпълнителната агенция по лекарствата, с която е разпоредено на „Стинг”
АД и „Либра” ЕАД да блокират и изтеглят всички партиди от наличните
количества на хранителната добавка „Li Da kaps. х 30, Куминг дали
Индустри & Трейд Ко. Лтд” („Лида Дайдайхуа”). В жалбата се твърди, че:
заповедта е нищожна, защото е издадена от некомпетентен орган;
заповедта е незаконосъобразна, защото е издадена при съществено
нарушение на административнопроизводствените правила – неспазване
задължителни нормативни предпоставки. Жалбоподателят моли
оспорената от него заповед да бъде отменена, което се поддържа от
процесуалния му представител, в пледоарията на който е възведено и
искане ответника да бъде осъден да заплати на доверителя му направените
по делото разноски. В мотивната част на жалбата и в писмени бележки са
развити подробни съображения в подкрепа на исканията.
Ответникът Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) чрез
процесуалния си представител моли жалбата да бъде отхвърлена като
неоснователна, аргументи в подкрепа на което са изложени в писмена
защита.
Заинтересованата страна „Либра” ЕАД гр. София, редовно призована,
не изпраща представител в съдебно заседание и не депозира писмено
становище по допустимостта и основателността на жалбата.
Стр. 2 от 6 на Решение от 26.01.2009 г. по административно дело 4411/2008 г. на Административен съд София –
град, ІІ отделение, 31 състав
Заинтересованата страна „Стинг” АД гр. София, редовно призована,
не изпраща представител в съдебно заседание и не депозира писмено
становище по допустимостта и основателността на жалбата.
След преценка поотделно и съвкупност по събраните по делото
доказателства, доводите и становища на страните, съдът намира за
установено следното от фактическа страна:
С оспореният административен акт на основание чл. 272, ал. 1, т. 4 и т.
6 във връзка с чл. 4 от ЗЛПХМ, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 23.04.2008
г. на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени
продукти, показали несъответствие с изискванията за качество,
безопасност и ефикасност (ДВ, бр. 45 от 13.05.2008 г.) и аналитични
протоколи за извършен анализ № 101 и № 102 от 09.06.2008 г. на ИАЛ, е
разпоредено „Либра” ЕАД и „Стинг” АД да блокират и изтеглят всички
партиди от наличните количества на продукта Li Da kaps. х 30, Куминг
дали Индустри & Трейд Ко. Лтд, поради несъответствие с изискванията,
отнасящи се към първа степен на риска т. 2 от класификацията на степента
на риска за здравето, дължащ се на лекарствени продукти – фалшив
лекарствен продукт. Продуктът съдържа активното вещество Sibutramine
и неговия основен разпаден продукт, което не е обявено на опаковката и е
пуснат на пазара като хранителна добавка с неотговарящ сертификат.
Продуктът, предмет на обжалваната заповед, е произведен от китайска
фирма и е внесен в България от жалбоподателя, който е подал уведомление
вх. № Х-680 от 21.11.2007 г. до Директора на СРИОКОЗ за пускане на
пазара на хранителна добавка, след което партидите са освободени от
Митница София, и продадени от вносителя на „Стинг” АД и „Либра” ЕАД,
регистрирани като търговци на едро с лекарства, и пуснати от последните
за реализация в търговската мрежа.
С цитираните в заповедта аналитични протоколи № 101 и № 102 е
установено, че във внесената хранителна добавка, се съдържа активното
вещество Sibutramine, в количество, многократно надвишаващо
количеството в разрешените за употреба в страната лекарствени продукти
с режим на отпускане по лекарско предписание Reduktil и Lindax.
Последните имат специални предупреждения и предпазни мерки при
употреба, и изява на множество нежелани лекарствени реакции.
Съдържанието на Sibutramine обаче не е посочено в уведомлението за
процесната хранителна добавка до СРИОКОЗ и върху опаковката на
анализираните продукти от добавката.
Тъй като „Прогнозис консултинг” ЕООД няма издадено разрешение
за търговия на едро с лекарствени продукти и не е субект по ЗЛПХМ, то
ИАЛ е отправил писмено искане изх.№ 3887/10.06.2008 г. до Главния
държавен здравен инспектор да упражни правомощията си по чл. 4 от
Закона за здравето и да разпореди проверка на фирмите на вносителя на
процесния продукт, да се преразгледа подаденото уведомление за
хранителна добавка, като се предприемат и необходимите мерки за
Стр. 3 от 6 на Решение от 26.01.2009 г. по административно дело 4411/2008 г. на Административен съд София –
град, ІІ отделение, 31 състав
неговото блокиране и изтегляне от фирмите доставчици в страната и
уведомяване на митническите власти.
След издаване на 09.06.2008 г. на оспорената в настоящото
производство, първо „Стинг” АД на 17.06.2008 г., а на 26.06.2008 г. и
„Либра” ЕАД са поискали от „Прогнозис консултинг” ЕООД да изтегли от
складовете им наличните количества от процесния продукт и да им
възстанови платените суми.
При така установената фактическа обстановка съдът достигна до
следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима, като подадена в преклузивния
14–дневен срок по чл. 149, ал. 1 от АПК (доколкото по делото няма данни
заповедта да е съобщавана на жалбоподателя) от активно легитимирано лице
(по смисъла на чл. 147, ал. 1 от АПК), имащо правен интерес да атакува
процесната заповед, представляваща подлежащ на съдебно оспорване акт.
Разгледана по същество обаче, тя е неоснователна.
Обжалваната заповед е издадена от компетентен орган. Съгласно чл. 4
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, когато един
продукт отговаря едновременно на характеристиките на лекарствен
продукт, и на продукт (хранителна добавка в случая), уреден с друг закон, се
прилагат изискванията на този закон (т.е. на ЗЛПХМ). ИАЛ е специализиран
орган за надзор върху качеството, безопасността и ефикасността на
лекарствата в страната, съгласно чл. 268 от ЗЛПХМ, и съгласно чл. 5, ал. 1
от Наредба № 9 от 23.04.2008 г. на МЗ за условията и реда за блокиране и
изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с
изискванията за качество, безопасност и ефикасност, в правомощията на
изпълнителния директор на ИАЛ при наличие на предпоставката по чл. 6,
ал. 1, т. 6 от същата наредба (при съмнение, че лекарственият продукт е фалшив),
е да издаде разпореждане за блокиране и изтегляне. Нормативната уредба в
това отношение е императивна и на административния орган е вменено
задължението при наличие на някоя от изброените в чл. 6, ал. 1 от
наредбата предпоставки, да наложи предвидената принудителна
административна мярка.
С процесната заповед, която е издадена преди създаване на новата
разпоредба на чл. 272, ал. 5а от ЗЛПХМ (ДВ, бр. 71/12.08.2008 г., в сила от
12.08.2008 г.), е наложена принудителна административна мярка съобразно
правомощията на издалия акта административен орган към момента на
издаването му, към който момент според чл. 142, ал. 1 от АПК, се
преценява съответствието на административния акт с материалния закон.
Обстоятелството, че жалбоподателят е подал уведомление за хранителна
добавка, не означава, че не се касае всъщност за фалшив лекарствен
продукт. Процесната хранителна добавка представлява "фалшив
лекарствен продукт" по определението на СЗО и легалната дефиниция на §
1 от ДР на горецитираната Наредба № 9/23.04.2008 г. Наличието на
предпоставка по чл. 6, ал. 1, т. 6 от тази наредба поражда правомощието на
Стр. 4 от 6 на Решение от 26.01.2009 г. по административно дело 4411/2008 г. на Административен съд София –
град, ІІ отделение, 31 състав
изпълнителния директор на ИАЛ с мотивирана заповед да нареди
блокиране и изтегляне на продукта. Материално-правните предпоставки,
които обуславят налагането в случая на принудителна административна
мярка, се свеждат до установяването на фалшив лекарствен продукт, което
недвусмислено явства от лабораторните изследвания, резултатите от които
са надлежни документирани в описаните по-горе аналитични протоколи.
Преценката на административния орган по отношение на тези факти
предопределят и съответствието на обжалваната заповед с материалния
закон. Ет защо издателят на оспореният акт е приложил правилно
материалния закон към установените в хода на административното
производство факти. Въпреки дадените указания от съда в съдебно
заседание на 08.12.2008 г. досежно разпределението на доказателствената
тежест, жалбоподателят не опроверга съдържащите се в аналитичните
протоколи фактически установявания, като изрично отказа извършването
на експертиза. Констатациите в аналитичните протоколи не са оборени от
жалбоподателя, с оглед на което те са фактически основания за издаване на
процесната заповед. В случая административният орган действа в
условията на обвързана компетентност, не разполага с избор на варианти и
няма право на преценка дали да издаде или не съответният
административен акт. Правомощията на административния орган се
свеждат до това да провери налице ли са предпоставките, визирани в
правната норма. При констатация за наличието на фактите, с които
правната норма свързва определената последица, административният
орган е длъжен да приложи предвидената принудителна административна
мярка. Изпълнителният директор на ИАЛ е мотивирал заповедта си с
обстоятелства, които съставляват основание за издаването й по закон, с
което е изпълнил задължението си за издаване на мотивиран акт.
На основата на събраните по делото доказателства, съдът намира, че
административният орган е установил относимите към материалното
административно правоотношение факти, пораждащи правомощието му за
прилагане на процесната принудителна административна мярка, от което
произтича и материалната законосъобразност на обжалваната заповед.
Изпълнителният директор на ИАЛ, издавайки оспорената Заповед № Б-
7/09.06.2008 г., надлежно е упражнил законовите си правомощия,
имплицитно заложени в императивните разпоредби, посочени като правно
основание за издаването й.
Оспорената заповед е издадена при спазване на установените от чл.
59, ал. 2 от АПК изисквания за форма и съдържа всички необходими
реквизити. В заповедта са посочени фактическите съображения за
издаването й, като фактическите основания за издаването на
административния акт са отразени в цитираните в нея аналитични
протоколи за извършен анализ № 101 и № 102 от 09.06.2008 г. по описа на
ИАЛ.
Стр. 5 от 6 на Решение от 26.01.2009 г. по административно дело 4411/2008 г. на Административен съд София –
град, ІІ отделение, 31 състав
При издаването на административния акт, предвид изложеното по-
горе, не са допуснати и съществени нарушения на административно-
производствените правила, противно на твърдяното от жалбоподателя. В
това отношение съдът изцяло споделя и изложеното в писмената защита на
ответниковият процесуален представител, и не счита за нужно дословно да
го преповтаря.
Заповедта съответства и на целта на закона, изразяваща се в
недопускането и изтеглянето от пазара на опасни за здравето продукти.
С оглед задължението на съда по чл. 168, ал. 1 от АПК да обсъди не
само основанията, посочени от оспорващия, а въз основа на представените
от страните доказателства да провери законосъобразността на оспореният
административен акт на всички основания по чл. 146 от АПК, съдът
констатира, че заповедта е издадена от компетентен административен
орган в рамките на представените му от закона правомощия, поради което
и не са налице основания за обявяване нищожността на атакуваната
заповед – административният орган е бил оправомощен да издаде
процесната заповед, която, обективирайки неговото изрично писмено
волеизявление, е издадена при спазване на установената форма и в
съответствие с целта на закона, без да е налице съществено нарушение на
административнопроизводствени правила или противоречие с
приложимите материалноправни разпоредби.
Касателно релевираните доводи и инвокираните възражения в
жалбата и от повереника на жалбоподателя, следва да се отбележи, че от
изложеното по-горе и от събраните и приобщени по надлежният
процесуален ред към доказателствения материал по делото писмени
доказателства, в хода на съдебното производство бе опровергана изрично
тезата, която се силаеха да докажат жалбоподателя и неговият процесуален
представител – че процесната заповед е незаконосъобразна и следва да
бъде обявена нищожността й поради издаването й от некомпетентен орган,
респективно трябва да бъде отменена като унищожаема като издадена в
нарушение на административнопроизводствените правила.
Предвид гореизложеното съдът намира, че Заповед № Б-7/09.06.2008
г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по
лекарствата, е законосъобразна, поради което и на основание чл. 172, ал.
2, предл. последно от АПК, жалбата срещу нея следва да бъде отхвърлена
като неоснователна.
Взимайки предвид неоснователността на главното искане, възведено с
жалбата, съдът намира за неоснователна и акцесорната му
жалбоподателова претенция за присъждане на направените разноски по
делото, поради което тя също следва да бъде отхвърлена.
Мотивиран така, Административен съд София - град, Второ
отделение, 31-ви състав,
Стр. 6 от 6 на Решение от 26.01.2009 г. по административно дело 4411/2008 г. на Административен съд София –
град, ІІ отделение, 31 състав
Р Е Ш И:
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни: жалбата на „Прогнозис
консултинг” ЕООД, рег. по ф.д. № 12662/2006 г. на СГС, със седалище и
адрес на управление гр. София, район „Подуяне”, ж.к. „Хаджи Димитър”,
ул. „Макгахан” № 51, ет. 2, представлявано от собственика и управител
Петко Вълев Иванов с ЕГН …………..., срещу Заповед № Б-7/09.06.2008 г.,
издадена от Директора на Изпълнителната агенция по лекарствата;
искането на „Прогнозис консултинг” ЕООД гр. София да осъди
Изпълнителната агенция по лекарствата да му заплати направените по
делото разноски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния
административен съд на Република България с касационна жалба в 14-
дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му, която следва
да се подаде чрез Административен съд София - град.
Преписи от решението да се изпратят на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ......................

Споделяне във FacebookВърнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Публикувай нова темаДобави отговор Страница 1 от 1   [ 1 мнение ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани, и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
twilightBB Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов